Статті

Регламент Березівської районної ради

Регламент Березівської районної ради 1. Загальні положення 1.1. Березівська районна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України. Районна рада є юридичною особою, має герб та прапор Березівського району, печатку із зображенням Державного Герба України і своєю назвою, рахунки в управлінні Державного казначейства України в Березівському районі, самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, необхідним для здійснення своєї діяльності, та несе відповідальність згідно з чинним законодавством. 1.2. Березівська районна рада складається з депутатів, які обрані населенням Березівського району у багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками від районних організацій політичних партій, що отримали виборчу квоту та за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах відповідно до виборчого законодавства, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку. До складу районної ради входять рівні за своїми правами депутати районної ради, з числа яких обирається голова ради та заступник голови районної ради. 1.3. Загальний склад районної ради визначено обласною радою попереднього скликання відповідно до чинного законодавства і складає 40 депутатів. 1.4. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу районної ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів районна рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу районної ради. 1.5. Строк повноважень районної ради VІ скликання визначається чинним законодавством. 1.6. Регламент районної ради – це затверджений рішенням ради документ нормативно-правового характеру, що встановлює порядок підготовки, скликання, проведення пленарних засідань районної ради та вирішення інших процедурних питань діяльності районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб. Регламент районної ради набирає чинності з моменту прийняття рішення районної ради про його затвердження. 1.7. Березівська районна рада, її органи та депутати, здійснюючи свої повноваження, поєднують державні та місцеві інтереси, постійно вивчають громадську думку, створюють умови для обговорення громадянами проектів рішень ради з найважливіших питань місцевого значення. 2. Депутати, посадові особи та органи районної ради 2.1. Депутати районної ради 2.1.1. Законодавчою базою діяльності депутатів районної ради є Конституція України, закони України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», інші закони, що регулюють депутатську діяльність. 2.1.2. Повноваження депутата районної ради починаються з дня відкриття першої сесії районної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів (депутатів районної ради) виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії районної ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених чинним законодавством. 2.1.3. Депутатам районної ради видаються посвідчення депутата районної ради та нагрудний знак «Депутат районної ради». 2.1.4. Депутати районної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах. 2.1.5. Участь у пленарних засіданнях районної ради та її органів, виконання доручень районної ради є підставою для звільнення депутата від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи. 2.1.6. Депутат районної ради зобов'язаний брати участь у роботі сесій районної ради, засіданнях постійної комісії районної ради, а також інших органів, утворених районною радою, до складу яких він входить. Поважною підставою для відсутності депутата на засіданнях Березівської районної ради чи її органів вважається виконання ним у цей же час доручень ради чи її органів, хвороба, відпустка або службове відрядження. 2.1.7. У разі неможливості взяти участь у роботі сесії, депутат зобов'язаний письмово чи усно із зазначенням причин повідомити про це голову районної ради або заступника голови районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної чи іншої комісії - голову комісії у тому ж порядку. 2.1.8. Депутат районної ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях районної ради та її органів, до складу яких він входить. 2.1.9. Депутат районної ради має право відповідно до чинного законодавства обирати та бути обраним в органи районної ради, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження та доповнення щодо питань, які обговорюються на сесії, ставити запитання, давати довідки, вносити проекти рішень і доповнення до них, а також користується іншими правами відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту. 2.1.10. Депутат має право відповідно до чинного законодавства на депутатський запит, депутатське звернення чи депутатське запитання. 2.1.11. Депутат районної ради може мати помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень. Умови діяльності помічників-консультантів депутата районної ради визначаються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». 2.1.12. Для поширення зв’язків з виборцями, більш ефективного вирішення проблемних питань на місцях та на підставі пропозицій депутатських фракцій, районною радою може проводитися закріплення депутатів за населеними пунктами району. Про графік та місце прийому громадян, із зазначенням контактного номеру телефону для запису на прийом, депутат інформує районну раду. 2.1.13. Депутат районої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Районна рада визначає строки проведення звітів депутатів. 2.1.14. Депутат як представник інтересів виборців та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, визначених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». 2.2. Голова районної ради 2.2.1. Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень районної ради таємним голосуванням. 2.2.2. Повноваження, права та обов'язки голови районної ради визначаються законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та цим Регламентом. 2.3.Заступник голови районної ради 2.3.1. За поданням голови районна рада обирає таємним голосуванням у межах строку її повноважень заступника голови районної ради. 2.3.2. Повноваження та обов'язки заступника голови районної ради визначаються законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами, розрядженням голови районної ради та цим регламентом. 2.4. Президія районої ради 2.4.1. Районна рада може утворити президію районної ради. 2.4.2. Президія районної ради діє на підставі Положення про неї, що затверджується районною радою. 2.4.3. До складу президії районної ради входять голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських фракцій та депутатських груп. 2.5. Депутатські фракції 2.5.1. Депутати у кількості не менше 3-х осіб на партійній основі можуть об'єднуватися у депутатські фракції. 2.5.2. Повноваження депутатських фракцій є похідними від повноважень депутата, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». 2.5.3. Членство депутата в депутатській фракції не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень. 2.5.4. Порядок роботи депутатської фракції, умови вступу до неї та виходу депутата чи його виключення зі складу депутатської фракції визначаються самою фракцією. 2.5.5. Депутат може входити до складу лише однієї фракції. 2.5.6. Депутатська фракція може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень районної ради даного скликання відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. 2.5.7. Кожна депутатська фракція повинна бути зареєстрована. Умовою реєстрації депутатської фракції є надходження до секретаріату сесії районної ради письмового повідомлення про її створення, підписаного особисто депутатами, які виявили бажання увійти до складу депутатської фракції, із зазначенням назви депутатської фракції, її персонального складу та партійної належності членів фракції, даних про обрання керівника та уповноваженого представника фракції. Депутатська фракція набуває повноваження з моменту її реєстрації Березівською районною радою і діє протягом визначеного нею періоду, але не більше ніж протягом строку повноважень районної ради даного скликання. 2.5.8. Депутати, які входять до складу депутатської фракції, зі свого складу обирають керівника депутатської фракції. 2.5.9. На пленарному засіданні районної ради керівник або уповноважений представник депутатської фракції повідомляє про створення депутатської фракції, про що робиться запис у протоколі сесії. 2.5.10. Про зміни у складі депутатської фракції її керівник або уповноважений представник письмово повідомляє голову районної ради. 2.5.11. Діяльність депутатської фракції припиняється: - у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність робить неможливим функціонування фракції; - у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції; - після закінчення строку, на який депутати об'єдналися в депутатську фракцію, або строку повноважень ради. Оголошення про припинення діяльності депутатської фракції робиться головуючим на пленарному засіданні районної ради. 2.5.12. Депутатська фракція має права, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих ради». 2.5.13. Жодна депутатська фракція не має права виступати від імені районної ради. 2.5.14. Депутатські фракції несуть відповідальність за участь своїх членів у роботі постійних комісій та інших органів районної ради. 2.5.15. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на їх керівників. 2.5.16. Керівник або уповноважений представник депутатської фракції повинен своєчасно доводити до відома районої ради рішення депутатської фракції, що стосуються діяльності ради. 2.5.17. Депутати та депутатські фракції можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об'єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації. 2.6. Депутатські групи 2.6.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, за єдністю територій або іншими ознаками. До складу депутатської групи повинно входити не менш як 5 депутатів. 2.6.2. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». 2.6.3. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень. 2.6.4. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї та порядок виходу депутата чи його виключення зі складу депутатської групи визначаються самою депутатською групою. 2.6.5. Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень районної ради даного скликання відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група не може утворюватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів. 2.6.6. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських груп визначається Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». Питання діяльності депутатських груп визначаються Регламентом районної ради. 2.7. Постійні комісії районної ради 2.7.1. Повноваження постійних комісій визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про постійні комісії районної ради, що затверджується районною радою. 2.7.2. Перелік та функціональна спрямованість постійних комісій визначаються районною радою. Постійна комісія, до компетенції якої належить розгляд відповідного питання, називається профільною. 2.7.3. Районна рада утворює постійні комісії у складі голови та членів постійної комісії. 2.7.4. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій. 2.7.5. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради, заступник голови районної ради. 2.8. Тимчасові контрольні комісії районної ради 2.8.1. Районна рада має право утворювати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених районною радою питань. Вони подають на розгляд районної ради звіти та пропозиції з цих питань. Член комісії, який не погодився із затвердженням більшістю голосів членів комісії звіту чи пропозиції, має право письмово викласти окрему думку, яка додається до такого звіту чи пропозиції. Такий член комісії має право на гарантований виступ при розгляді звіту чи пропозиції на пленарному засіданні районної ради. 2.8.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад тимчасової контрольної комісії та її голову приймається районною радою, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу районної ради. 2.8.3. Порядок організації роботи тимчасової контрольної комісії визначається самою тимчасовою контрольною комісією. 2.8.4. Для участі в своїй роботі тимчасові контрольні комісії можуть залучати необхідних фахівців та експертів. 2.8.5. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені тимчасовою контрольною комісією для участі в її роботі фахівці, експерти інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою у тимчасовій контрольній комісії. 2.8.6. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття районною радою остаточного рішення щодо результатів її роботи для виконання якої вона створювалась, а також у разі припинення повноважень районної ради, яка її створила. 2.8.7. У засіданнях тимчасових контрольних комісій можуть брати участь голова районної ради, заступник голови районної ради, керівники депутатських фракцій (груп), керуючий справами районної ради, голови постійних комісій районної ради за рішенням тимчасової контрольниої комісії. 2.8.8. Органи та посадові особи ради зобов'язані сприяти тимчасовій контрольній комісії ради у здійсненні її повноважень. Організаційне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності тимчасових контрольних комісій ради здійснюється апаратом районної ради. 2.9. Відповідальність районної ради, її органів, депутатських фракцій (груп) та посадових осіб 2.9.1. Районна рада періодично, але не менше одного разу на рік, інформує населення про виконання програми соціально-економічного, культурного розвитку району та районного бюджету, з інших питань місцевого значення. 2.10. Виконавчий апарат районної ради 2.10.1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення районною радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами. 2.10.2. Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою. Повноваження, структура, чисельність та витрати на утримання виконавчого апарату районної ради встановлюються радою за поданням її голови. 2.10.3. Виконавчий апарат районної ради: - забезпечує депутатів офіційними виданнями та інформаційними матеріалами, надає їм допомогу з правових питань та можливість ознайомитися з рішеннями ради; - здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, сприяє взаємодії районної ради з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування; - за дорученням голови районної ради здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки і проведення сесій; - проводить реєстрацію депутатів та запрошених; - організовує ведення протоколу пленарного засідання; - здійснює інші повноваження, передбачені цим Регламентом та Положенням про апарат районної ради, яке затверджується головою районної ради, виконує інші доручення районної ради. 2.11. Засоби масової інформації районної ради 2.11.1. Районна рада може виступати засновником (співзасновником) засобів масової інформації, про що приймається відповідне рішення. 2.11.2. У разі, якщо районна рада є єдиним засновником засобу масової інформації, його керівник призначається на посаду рішенням районної ради за поданням голови районної ради. Термін такого призначення не може перевищувати терміну повноважень районної ради. У разі, якщо засновником засобу масової інформації являється районна рада та районна державна адміністрація, його керівник призначається на посаду та звільняєсться з посади за погодженням сторін засновників. 2.11.3. Дострокове заміщення на посаді керівника засобу масової інформації здійснюється рішенням районної ради за ініціативою колективу засобу масової інформації, голови районної ради, профільної постійної комісії, депутатської фракції (групи) чи депутатів районної ради у кількості не менше однієї третини від загального складу районної ради. 2.11.4. Порядок організації роботи засобу масової інформації, засновником якого є районна рада, визначається його статутом. 2.11.5. У разі якщо районна рада є одним із засновників засобу масової інформації, порядок призначення його керівника визначається установчим договором та статутом засобу масової інформації. 3. Організація роботи районної ради 3.1. Планування роботи районної ради 3.1.1. Діяльність районної ради здійснюється у відповідності до плану роботи, затвердженого районною радою. 3.1.2. План включає зміст діяльності районної ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного сесій районної ради та є основою для поточного планування роботи постійних комісій. 3.1.3. Проекти планів роботи районної ради розробляються під керівництвом голови районної ради на підставі пропозицій постійних комісій, депутатських фракцій (груп), депутатів, районної державної адміністрації. 3.1.4. Контроль за виконанням планів роботи районної ради покладається на голову районної ради. 3.2. Сесія районної ради 3.2.1. Основною організаційно-правовою формою діяльності районної ради є сесія. Вона складається з пленарних засідань районної ради, а також засідань президії районної ради та постійних комісій районної ради. 3.2.2. Сесія районної ради скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. 3.2.3. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради. 3.2.4. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії використовуються дані реєстрації, яка проводиться перед початком засідання. 3.2.5. У разі відсутності необхідної кількості депутатів, головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним, час. 3.3. Порядок підготовки сесії районної ради 3.3.1. План підготовки сесії районної ради оформляється у вигляді розпорядження районної ради, яке видається за десять днів до орієнтовної дати проведення сесії районної ради. 3.3.2. Питання, внесені на розгляд сесії попередньо розглядаються на засіданні президії районної ради, окремих і спільних засіданнях постійних комісій районної ради. 3.3.3. У разі необхідності, в термін не пізніш як за 3 дні до дня проведення сесії, головою районної ради скликається президія районної ради. 3.4. Порядок скликання сесії районної ради 3.4.1. Сесії скликаються головою районою ради або, у разі неможливості ним скликати сесію районної ради, за дорученням голови сесія скликається заступником голови районної ради, який виконує його обов’язки на період відсутності. 3.4.2. У разі немотивованої відмови голови районної ради, сесія скликається за узгодженням з президією заступником голови районної ради. Підставою для скликання сесії районної ради у такому випадку є письмове подання, підписане особисто не менш як однією третиною депутатів від загального складу районної ради, постійною комісією або головою районною державної адміністрації, з зазначенням питань, що пропонується винести на розгляд сесії районної ради, з обґрунтуванням необхідності її скликання. У такому випадку сесія районної ради повинна бути скликана у двотижневий термін. 3.4.3. Рішення про скликання сесії головою районної ради або заступником голови районної ради, який його заміщує у разі його відсутності, оформляється у вигляді розпорядження. 3.4.4. Інформаційне повідомлення про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках а саме: при розгляді бюджетних питань, у разі надзвичайного стану та при виникненні ситуацій техногенного характеру - не пізніш як за день до сесії, із зазначенням часу та місця проведення сесії, а також основних питань, рекомендованих для розгляду на сесії районної ради. 3.4.5. Про час і місце проведення пленарного засідання, а також про основні питання, які рекомендуються на розгляд районної ради, депутати повідомляються апаратом районної ради через засоби масової інформації, а також в індивідуальному порядку. 3.4.6. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд сесії районної ради, доводяться до відома депутатів під час проведення спільних та окремих засідань постійних комісій районної ради по обговоренню порядку денного сесії, не пізніше як за 3 дні до сесії, а у виняткових випадках - у день проведення сесії. 3.5. Порядок формування рекомендованого порядку денного сесії 3.5.1. Районна рада правомочна розглядати на сесії питання, віднесені чинним законодавством України до її компетенції. 3.5.2. Пропозиції до порядку денного сесії районної ради вносяться головою районної ради, постійними комісіями районної ради, депутатським фракціями (групами), депутатами, головою районної державної адміністрації. Такі пропозиції оформляються письмово із зазначенням назв питань, причин їх розгляду, ініціатора їх розгляду та доповідача з питання порядку денного сесії районної ради. До них додаються проект рішення районної ради та інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії. Проекти рішень районної ради оформляються відповідно до вимог цього Регламенту. 3.5.3. Пропозиції щодо рекомендованого порядку денного сесії та проекти рішень розглядаються президією районної ради, постійними комісіями районної ради та, у разі необхідності, депутатськими фракціями. 3.5.4. Проект рекомендованого порядку денного сесії районної ради включає питання, схвалені пропозиціями та рекомендаціями президії і постійних комісій районної ради. 3.5.5. У невідкладних випадках пропозиції до рекомендованого порядку денного сесії можуть бути внесені посадовими особами або органами, зазначеними у пункті 3.5.2 цього Регламенту, і після закінчення терміну подання пропозицій, визначеного відповідним розпорядженням районної ради. Такі пропозиції можуть бути внесені не пізніш як за один день до проведення пленарного засідання сесії районної ради. 3.5.6. Розгляд питання порядку денного сесії районної ради без наявності оформленого відповідно до вимог цього Регламенту проекту рішення районної ради не допускається. 3.5.7. Остаточний варіант рекомендованого порядку денного сесії районної ради готується апаратом районної ради за узгодженням з головою районної ради з урахуванням вимог пункту 3.6.13. цього Регламенту. 3.5.8. У виняткових випадках пропозиції до порядку денного можуть бути внесені депутатами районної ради на пленарному засіданні районної ради у письмовій формі з доданням проекту рішення. Винесення на розгляд сесії питань у такому порядку допускається лише за наявності тексту проекту рішення районної ради за згодою не менш як половини депутатів від загального складу районної ради. На вимогу головуючого у такому випадку може проводитися засідання профільної постійної комісії районної ради. Розгляд такого проекту рішення районної ради проводиться тільки після закінчення його розгляду постійною комісією з обов'язковим виступом на пленарному засіданні її голови або іншого члена постійної комісії за її дорученням. 3.6. Порядок підготовки питань на розгляд сесії районної ради 3.6.1. Підготовку питань на розгляд сесії районної ради організовує керуючий справами апарату районної ради. 3.6.2. Проекти рішень районної ради передаються на розгляд профільних постійних комісій не пізніш як за 3 дні до дати проведення сесії, для підготовки відповідних висновків та рекомендацій і доводяться до відома депутатів у день проведення сесії районної ради. Постійні комісії районної ради у триденний термін повідомляють голову районної ради про свої пропозиції та зауваження до проектів рішень (за необхідністю). 3.6.3. Для підготовки розгляду на сесії районної ради питань, які мають важливе місцеве значення, може бути проведено оприлюднення проектів рішень з вказаних питань та їх попереднє обговорення з громадськістю. Результати такого обговорення передаються на розгляд постійних комісій районної ради. 3.6.4. Проект рішення районної ради повинен складатися з таких частин: - мотивуючої - в якій містяться посилання на закони, інші акти або документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення; - вирішальної - в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання; - заключної - в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення. 3.6.5. До проекту рішення районної ради додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а за необхідності - висновки відповідних комісій районної ради чи управлінь (відділів) районної державної адміністрації. 3.6.6. Проект рішення районної ради повинен мати погоджувальні візи заступника голови районної ради, автора проекту, голови відповідної постійної комісії районної ради, керуючого справами апарату районної ради, головного спеціаліста апарату районної ради з юридичних питань. Проект рішення районної ради, підготовлений відповідним структурним підрозділом районної державної адміністрації, повинен мати погоджувальні візи автора проекту, юридичного відділу апарату райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, відповідного заступника голови районної державної адміністрації. Проекти рішень районної ради, якими передбачається використання коштів районного бюджету Березівського району, незалежно від суб’єкта їх внесення, обов’язково потребують погоджувальних віз Березівського фінансового управління районної державної адміністрації та розглядаються постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансово-економічних питань, інвестиційної діяльності та регуляторної політики, за результатами розгляду візуються головою профільної постійної комісії. У разі необхідності, проект рішення районної ради візується іншими посадовими особами, до компетенції яких віднесено вирішення даного питання. Проект рішення, підготовлений територіальним підрозділом центрального органу виконавчої влади, оформляється та вноситься до районної ради в порядку, передбаченому цим Регламентом. Порядок візування проекту рішення районної ради встановлюється керуючим справами апарату районної ради. 3.6.7. Віза включає в себе назву посади візуючого, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на аркуші проекту рішення районної ради, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису - дата візування. 3.6.8. Візування проекту рішення районної ради є обов'язковим. Зауваження і пропозиції до проекту рішення районної ради можуть викладатися на окремому аркуші, який є невід'ємним додатком до проекту рішення районної ради. 3.6.9. Візування, узагальнення зауважень та пропозицій до проекту рішення районної ради, вироблення його остаточного варіанту покладається на ініціаторів розгляду питання порядку денного сесії. Всі зауваження і пропозиції до проекту рішення районної ради, висловлені під час його обговорення на засіданні президії районної ради, постійних комісій районної ради, надсилаються ініціаторам розгляду питання порядку денного сесії не пізніше ніж у триденний термін з дня їх розгляду на засіданнях. Візування, узагальнення зауважень та пропозицій до проекту рішення районної ради, доопрацювання проекту рішення та надання його остаточного варіанту покладається на ініціаторів розгляду питання порядку денного сесії. У разі неврахування будь-яких зауважень до проекту рішення, ініціаторами розгляду даного питання порядку денного сесії надається відповідна пояснювальна записка. 3.6.10. У виняткових випадках за дорученням голови районної ради підготовка остаточного варіанту проекту рішення районної ради може бути покладена на відповідну постійну комісію районної ради спільно з апаратом районної ради. 3.6.11. В окремих випадках остаточний варіант проекту рішення районної ради за дорученням голови районної ради може бути додатково розглянутий на засіданнях президії районної ради, постійних комісіях районної ради. 3.6.12. Готовність питань порядку денного до розгляду на пленарному засіданні районої ради узгоджується головою районної ради напередодні пленарного засідання, після чого апарат районної ради готує остаточний варіант рекомендованого порядку денного. 3.7. Розгляд та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку району і районного бюджету Березівського району 3.7.1. Програма соціально-економічного та культурного розвитку району і районний бюджет Березівського району, зміни і доповнення до них та звіти про їх виконання затверджуються районною радою. 3.7.2. Порядок підготовки та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку району і районного бюджету визначається чинним законодавством. 3.7.3. Проекти рішень районної ради з даних питань з усіма необхідними документами вносяться районною державною адміністрацією не пізніш як за 7 днів до сесії. 3.7.4. Під час розгляду питань про програму соціально-економічного та культурного розвитку району і районний бюджет є обов'язковими співдоповіді голів профільних постійних комісій районної ради. 3.7.5. Районна державна адміністрація не менш як два рази на рік доповідає районній раді про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району (за підсумками першого півріччя та року). 3.7.6. Звіти про виконання районного бюджету готуються районною державною адміністрацією у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України і затверджуються районною радою. 3.7.7. Матеріали до проектів рішень щодо програми соціально-економічного та культурного розвитку району і районного бюджету, звітів про їх виконання, а також відповідні висновки та рекомендації постійних комісій ради вручаються депутатам не пізніше ніж як за 3 дні до розгляду на сесії районної ради. 3.7.8. Рішення про внесення змін та доповнень до районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку та про використання бюджетних коштів протягом бюджетного року приймаються у відповідності до порядку прийняття рішень, встановленого радою. 3.7.9. Контроль за виконанням програми соціального-економічного та культурного розвитку району і районного бюджету здійснює районна рада. 3.8. Розгляд на сесії районної ради питань, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ 3.8.1. Пропозиції щодо розгляду на сесії районної ради питань, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ вносяться особами, зазначеними у пункті 3.5.2 цього Регламенту. 3.8.2. Під час підготовки проектів рішень районної ради, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ обов'язковим є наявність позитивного висновку профільної постійної комісії, а також, у разі вирішення питань щодо приватизації майна. 3.9. Робочі органи сесії районної ради 3.9.1. Робочими органами сесії є лічильна, редакційна комісії і секретаріат сесії, що обираються з числа депутатів районної ради. 3.9.2. Лічильна комісія утворюється у кількості 5 осіб відкритим голосуванням з числа депутатів для проведення звичайного відкритого, поіменного, таємного голосувань та визначення їх результатів. В склад лічільної комісії входять два представника найбільшої фракції в районній раді та по одному представнику від фракцій в районній раді. Голова та секретар лічильної комісії не можуть бути представниками однієї політичної партії. Засідання лічильної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Лічильна комісія: - організовує підготовку та проведення таємного голосування; - підраховує голоси та встановлює результати таємного голосування; - повідомляє районну раду про підсумки таємного голосування; 3.9.3. Редакційна комісія утворюється у разі потреби з числа депутатів районної ради відкритим голосуванням для вироблення остаточного проекту рішення районної ради з урахуванням зауважень та пропозицій виступаючих в обговоренні питання порядку денного сесії. Рішення про утворення редакційної комісії є процедурним, її чисельність та персональний склад визначаються районної радою. Редакційна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії. Редакційна комісія узагальнює отримані зауваження та пропозиції, що надійшли під час обговорення питання порядку денного сесії, та доповідає про них районній раді. У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори проекту рішення районної ради. 3.9.4. Секретаріат сесії утворюється районної радою на другій сесії районної ради на термін її повноважень з числа депутатів районної ради у кількості 3 осіб, про що приймається відповідне рішення районної ради. Секретаріат сесії районної ради: - складає список осіб, які записалися на виступ і не є депутатами районної ради; - реєструє та подає головуючому на пленарному засіданні пропозиції щодо проектів рішень районної ради з питань порядку денного сесії, а також, у разі надходження, письмові запитання до доповідачів та співдоповідачів, інформує районну раду про депутатські запити та звернення, які надійшли на адресу сесії; - виконує інші доручення районної ради Зміни до складу секретаріату сесії приймаються у разі потреби відповідним рішенням районної ради. Якщо біля будівлі, де проводиться пленарне засідання районної ради, проводяться збори, мітинг громадян, то один з членів секретаріату сесії зустрічається з громадянами або організаторами зборів, мітингу, з’ясовує причину зібрання, отримує від них заяви і, в разі необхідності, доповідає районній раді. 3.10. Пленарні засідання районної ради 3.10.1. Пленарні засідання районної ради, як правило, є відкритими. 3.10.2. На пленарне засідання можуть бути запрошені посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, представники громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, керівники комунальних підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад району. Список запрошених складається апаратом районної ради та узгоджується з головою районної ради. До списку запрошених обов'язково включаються доповідачі з питань, включених до рекомендованого порядку денного сесії. Під час пленарного засідання районної ради депутати та запрошені не повинні заважати виступаючим та присутнім діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу. 3.10.3. У разі необхідності, більшістю голосів від загального складу депутатів районною радою може бути прийнято рішення про проведення закритого засідання для розгляду конкретно визначених питань. 3.10.4. На закритому засіданні районної ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, а також особи, визначені головуючим, необхідні для розгляду відповідних питань. 3.10.5. Для депутатів визначаються постійні місця. 3.10.6. Районна рада під час розгляду питань, віднесених до її компетенції, може запросити для участі у своєму засіданні (відкритому чи закритому) представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників і спеціалістів підприємств, установ та організацій, представників політичних партій, профспілкових і громадських організацій, органів самоорганізації населення, територіальних громад. 3.10.9. Березівська районна рада на пленарному засіданні може прийняти звернення до мешканців району, а також від їх імені звернутися до органів державної влади і місцевого самоврядування України. 3.11. Ведення пленарних засідань районної ради 3.11.1. Пленарне засідання районної ради відкриває та веде голова районної або заступник голови районної ради. У випадку, передбаченому частиною другою пункту 3.4.2 цього Регламенту, пленарне засідання відкриває за дорученням групи депутатів, за ініціативою якої скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням районної ради - один з депутатів районної ради. 3.11.2. Головуючий на засіданні: - відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви у пленарному засіданні; - виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує назву проектів рішень районної ради та ініціаторів розгляду питань; - інформує районну раду про присутніх на засіданні та про матеріали, що надійшли на адресу районної ; - організовує розгляд питань; - надає слово для доповіді (співдоповіді), а також виступу з обговорюваних питань депутатам районної ради, які записалися для виступу і не є депутатами районної ради, за наявності відповідної згоди депутатського корпусу; - створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань; - ставить питання на голосування, оголошує його результати; - забезпечує дотримання положень Регламенту всіма присутніми на засіданні; - оголошує офіційні повідомлення; - вживає заходів для підтримання порядку на засіданні; - підписує протокол сесії; - здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом. 3.11.3. Головуючий на засіданні має право: - в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань; - ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та виступаючим; - скликати у разі необхідності редакційну комісію. 3.11.4. Слово щодо порядку ведення пленарного засідання, для відповідей на запитання, пояснень, довідок надається головуючому поза чергою. 3.11.5. Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків, коли промовець забирає більше часу для виступу чи порушує дисципліну на пленарному засіданні. 3.11.6. Тривалість роботи сесії визначається районною радою. Пленарне засідання районної ради, як правило, розпочинається о десятій, урахуванням перерв на 20 хвилин через кожні дві години роботи. 3.11.7. Порядок денний сесії визначає питання, які вносяться на розгляд пленарного засідання районної ради. До нього включаються лише ті питання, документи з яких підготовлено відповідно до вимог цього Регламенту. 3.11.8. На розгляд пленарного засідання районної ради подається рекомендований порядок денний, підготовлений відповідно до вимог Регламенту. 3.11.9. Порядок денний сесії затверджується в цілому більшістю голосів від загального складу ради. 3.11.10. Зміни до затвердженого порядку денного затверджуються більшістю голосів депутатів від загального складу ради. 3.11.11. По завершенню пленарного засідання з питань порядку денного відводиться до 30 хвилин для виступів депутатів районної ради із заявами і повідомленнями. Обговорення заяв і повідомлень не проводиться, рішення щодо них не приймаються. 3.12. Організація розгляду питань 3.12.1. Обговорення питання на пленарному засіданні районної ради передбачає: - включення питання до порядку денного сесії: - доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них; - співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам та відповіді на них; - виступи депутатів; - виступ ініціатора розгляду питання (у разі необхідності); - оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення; - прийняття проекту рішення районної ради з даного питання за основу; - внесення депутатами пропозицій, що не були оголошені в ході обговорення; - заключне слово доповідача та співдоповідачів (у разі необхідності); - уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли з обговорюваного питання і будуть виноситися на голосування; 3.12.2. Час, який надається для доповідей, співдоповідей, виступів, визначається районною радою. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 30 хвилин, співдоповіді - 20 хвилин, заключного слова - 10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю 5 хвилин, для інших виступів - 5 хвилин. Під час обговорення проекту рішення районної ради або з іншого приводу депутатам районної ради, які бажають поставити запитання, необхідно підняти руку, після чого головуючий на пленарному засіданні чітко називає прізвище, ім’я та по батькові депутата. 3.12.3. Головуючий на засіданні може об'єднати розгляд кількох питань порядку денного за згодою районної ради. 3.12.4. Доповіді, співдоповіді проголошуються з трибуни. Виступи, заяви, запитання депутатів районної ради – з робочого місця після виконання процедур, зазначених у пункті 3.12.2. даного розділу. 3.12.5. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово чи усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово депутатам по черзі. Виступаючим у дебатах запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого. 3.12.6. Всі пропозиції щодо обговорюваного питання та процедури його розгляду адресуються головуючому на засіданні та подаються до секретаріату сесії. 3.12.7. На пленарному засіданні районної ради виступ можливий лише з дозволу головуючого. У першу чергу головуючий надає слово уповноваженим виступити від постійних комісій районної ради, депутатських фракцій (груп) та депутатам. 3.12.8. Запрошені на сесію районної ради особи, які не є депутатами районної ради, можуть подати до секретаріату сесії заяву про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного після затвердження порядку денного сесії. Така заява реєструється секретаріатом сесії, а особа, яка її внесла, вноситься до списку осіб, що виявили бажання виступити, який подається головуючому на засіданні. 3.12.9. Одна і та ж особа може виступати протягом розгляду одного і того ж питання порядку денного лише один раз. 3.12.10. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу при обговоренні питання, що розглядається районною радою, також особам, запрошеним на засідання. Це питання вирішується процедурним голосуванням. 3.12.11. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці, головуючий на засіданні може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ. 3.12.12. Промовець не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до протизаконних та насильницьких дій. Головуючий на засіданні зобов'язаний попередити про це промовця. Після другого попередження промовець позбавляється слова, слово для повторного виступу не надається. 3.12.13. Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова. 3.12.14. У будь-який момент районна рада більшістю голосів від загального складу ради може прийняти рішення про припинення обговорення. Тексти виступів депутатів, які не встигли виступити з обговорюваного питання, на їхнє прохання повинні бути включені до матеріалів сесії. 3.12.15. Районна рада може приступити до голосування щодо проекту рішення районної ради з питання порядку денного без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує проти цього. 3.12.16. Обговорення внесених пропозицій до проекту рішення районної ради допускається тільки після прийняття його за основу. 3.12.17. Проект рішення районної ради вважається прийнятим за основу, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу районної ради. 3.12.18. У разі наявності альтернативних проектів рішення районної ради щодо них проводиться рейтингове голосування. Проект рішення районної ради, який отримав найбільшу кількість голосів депутатів, вважається прийнятим за основу. 3.12.19. Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення районної ради ставляться на голосування в порядку їх надходження. Вони вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу районної ради. Зауваження та пропозиції до проекту рішення районної ради можуть бути прийняті або відхилені без голосування за пропозицією головуючого, якщо жоден депутат не наполягає на проведенні голосування. 3.12.20. Після розгляду всіх зауважень та пропозицій до проекту рішення районної ради районна рада приймає проект рішення районної ради в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради. 3.12.21. У разі, якщо проект рішення районної ради не прийнятий в цілому, за пропозицією головуючого може бути створена редакційна комісія для розробки погодженого варіанту проекту рішення районної ради. 3.12.22. У разі, якщо варіант проекту рішення районної ради, запропонований редакційною комісією, не приймається, проект рішення районної ради з даного питання порядку денного вважається відхиленим. 3.12.23. На вимогу голови районної ради проект рішення, який при проведенні голосування не прийнятий за основу або в цілому, може бути повернутий для повторного розгляду та голосування, якщо за це проголосувала більшість депутатіввід загального складу ради. 3.13. Різновиди голосування та процедури прийняття рішення 3.13.1. Для колегіального вирішення питань, прийняття нормативних та інших актів, формування персонального складу виборних органів та обрання посадових осіб районної ради застосовується відкрите, поіменне або таємне голосування. 3.13.2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань районної ради. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні. 3.13.3. Відкрите голосування проводиться з підняттям посвідчення або руки . Відкрите голосування з процедурних питань може бути проведено без підрахунку за наявною більшістю, якщо депутати проти цього не заперечують. 3.13.4. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менш як однією третиною депутатів, які взяли участь у голосуванні, шляхом подачі іменних бюлетенів. 3.13.5. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній чисельності депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування. 3.13.6. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата. 3.13.7. Якщо бюлетенів у скриньках для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування. 3.13.8. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку таємного голосування, районна рада приймає процедурне рішення про переголосування чи проведення нових виборів. 3.13.9. Результати таємного або поіменного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні. За доповіддю лічильної комісії про підсумки голосування районна рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів голосування. У випадку коли рішення не прийняте, проводиться повторне голосування чи питання знімається з обговорення. 3.13.10. Кандидат вважається обраним чи затвердженим, якщо в результаті таємного, поіменного або відкритого голосування він отримав більше половини голосів депутатів від їх загального складу ради. 3.13.11. Рішення про затвердження порядку денного сесії приймається більшістю від загального складу ради, а рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, які беруть участь у засіданні. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні районної ради. Процедурні питання не потребують їх попереднього розгляду в депутатських фракціях (групах), постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення. 3.13.12. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається. 3.13.13. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо у порядку їх надходження. 3.13.14. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього. 3.13.15. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, після виступу з мотивів голосування проводиться повторне голосування без обговорення. 3.13.16. У разі наявності декількох пропозицій, які виключають одна одну, з одного і того ж питання, головуючий може провести рейтингове голосування по них. У такому разі розглядається тільки та пропозиція, яка набрала найбільшу кількість голосів депутатів. 3.13.17. Пропозиція або проект рішення районної ради вважаються відхиленими, якщо вони не отримали необхідної більшості голосів. Таке відхилення заноситься до протоколу і прийняття рішення не потребує. 3.13.18. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на пленарних засіданнях, розглядаються радою за її дорученням постійними комісіями районної ради, а у разі необхідності, депутатськими фракціями (групами), чи надсилаються на розгляд посадовим особам, до компетенції яких віднесено їх розгляд. Ці органи або посадові особи зобов'язані розглянути дані пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, та повідомити депутата, який вніс пропозиції чи зауваження, а також районну раду. 3.14. Протокол сесії районної ради 3.14.1. Сесія районної ради протоколюється. Ведення протоколу сесії районної ради здійснює апарат районної ради. Відповідальними за своєчасне подання протоколу на підпис головуючому на сесії є визначені функціональними обов’язками працівники апарату районної ради. 3.14.2. У протоколі сесії районної ради зазначаються: дата, час і місце проведення сесії; кількість депутатів, присутніх на засіданні; головуючий, секретаріат сесії, лічильна комісія (у разі проведення виборів), питання порядку денного, винесені на розгляд; назви і редакції документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища виступаючих на засіданні; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення. 3.14.3. Справа сесії районної ради оформляється визначеними функціональними обов’язками працівниками апарату районної ради і не пізніше як у місячний термін з дня закінчення. 3.14.4. Оригінали протоколів сесії районної ради протягом скликання знаходяться в апараті районної ї ради, після чого передаються до районного державного архіву для постійного зберігання. 4. Акти районної ради 4.1. Порядок введення в дію рішень районної ради 4.1.1. Районна рада в межах своїх повноважень приймає рішення. 4.1.2. З урахуванням результатів обговорення проекту рішення районної ради районнна рада може: - прийняти рішення; - повернути його на доопрацювання; перенести його розгляд на наступне засідання районної ради; - відхилити проект. 4.1.3. Рішення районної ради набирає чинності з моменту його прийняття районною радою, якщо районною радою не встановлений інший термін введення рішення в дію. Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо районною радою не встановлено інший строк введення цих рішень у дію. 4.1.4. Рішення районної ради не пізніше 10 днів після його прийняття направляється адресатам, а також публікується у засобах масової інформації, якщо інше не передбачено районною радою. 4.1.5. Рішення районної ради, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання на території Березівського району. 4.1.6. Запропоновані в рішеннях районної ради пропозиції та рекомендації на адресу розташованих на території району підприємств, установ та організацій усіх форм власності повинні бути розглянуті їхніми керівниками, а результати розгляду повідомлені районній раді в зазначений у рішенні термін. 4.1.7. Рішення районної ради з процедурних питань оформляються протокольно. 4.1.8. Районна рада може прийняти рішення про зупинення або скасування свого рішення повністю або у певній його частині. Скасоване рішення або його частина втрачає силу з дня прийняття рішення про скасування, якщо інше не визначено у самому рішенні. 4.2. Контроль за виконанням рішення районної ради 4.2.1. Організація виконання рішень рай онної ради забезпечується органами та посадовими особами, зазначеними у цих рішеннях. 4.2.2. Контроль за виконанням рішень здійснюють постійні комісії районної ради або посадові особи, зазначені у цих рішеннях. 4.2.3. Зняття з контролю рішень районної ради чи окремих їх пунктів як виконаних здійснюється на пленарних засіданнях районної ради за поданням відповідних постійних комісій або посадових осіб, на яких покладено контроль за ходом виконання рішення. У разі якщо контроль за виконанням рішення районної ради покладений на декілька постійних комісій районної ради, зняття з контролю здійснюється за погодженням всіх постійних комісій, на які покладений контроль. 4.2.4. У разі необхідності, рекомендації постійної комісії щодо зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту на сесії районної ради розглядаються та обговорюються у загальному порядку. 4.2.5. Рішення районної ради про зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту як виконаних приймається у загальному порядку та оформляється відповідним рішенням районної ради. 4.2.6. Якщо депутатами були висловлені зауваження стосовно результатів виконання рішення районної ради та рекомендації постійної комісії щодо зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту не були прийняті, рішення районної ради залишається на контролі. Зауваження депутатів з цього питання передаються відповідній постійній комісії районної ради для подальшої роботи. 4.3. Доручення ради та її органів 4.3.1. За рішенням районної ради або її органів, а також голови районної ради депутату може бути доручено взяти участь у вирішенні питань, віднесених до відання ради або її органу. 4.3.2. Доручення депутату оформляється у письмовому вигляді. 4.3.3. Виконання доручення ради або її органу є обов'язковим. 4.3.4. Про виконання доручення ради або її органу депутат зобов'язаний повідомити посадову особу, яка підписала відповідне доручення. 5. Розгляд депутатських запитів, запитань та звернень 5.1. Депутати районної ради відповідно до частин 7 та 8 статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 частини 2 статті 11 та частини 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право депутатського запиту. 5.2. Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні районної ради вимога депутата до голови, заступника голови районної ради, до керівників підприємств, організацій і установ, розташованих на території району незалежно від форм власності, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших органів районної державної адміністрації вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання районної ради. 5.3. Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Депутат районнної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатській запит. Депутатський запит подається в письмовій формі голові районної ради через апарат районної ради або секретаріат сесії. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання районної ради. Після оголошення кожного депутатського запиту проводиться голосування щодо направлення його для розгляду до відповідного управління, структурного підрозділу для цього достатньо 1/3 голосів від загального складу ради. 5.4. Депутатський запит, поданий повторно з одного і того ж питання, звернений до однієї і тієї ж установи (органу) або посадової особи, якщо на перший запит була дана відповідь, розглядається районною радою після надання висновку профільної постійної комісії. 5.5. Районна рада приймає протокольне рішення про доцільність повторного направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто. Це рішення має бути підтримано більшістю від загального складу ради. Рада встановлює термін розгляду такого депутатського запиту, який не повинен перевищувати одного місяця з дня отримання запиту. 5.6. Секретаріат сесії районної ради після отримання депутатського запиту і оголошення запиту на пленарному засіданні районої ради передає його апарату районної ради. 5.7. Апарат районної ради негайно надсилає текст депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто. 5.8. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і відповідному депутату. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це районну раду та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Апарат районної ради здійснює контроль за термінами виконання депутатських запитів. 5.9. Відповідь на депутатський запит надсилається голові районної ради та депутату, який вніс запит, і оголошується на пленарному засіданні районної ради головуючим або посадовою особою, до якої звернуто запит, у разі якщо на цьому наполягає депутат. 5.10. Кожен депутат після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин. 5.11. Щодо відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/3 присутніх на засіданні депутатів, та за умови дотримання вимог пункту 5.13 цього Регламенту. 5.12. У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні районної ради, текст депутатського запиту, відповіді на нього та проект рішення районної ради поширюються серед депутатів не пізніше як за 3 дні до їх розгляду на пленарному засіданні. 5.13. Проект рішення районної ради за результатами відповіді на депутатський запит готується депутатом районної ради, який його вніс, з дотриманням вимог даного Регламенту. 5.14. Для розгляду відповіді на депутатський запит апарат районної ради запрошує на пленарне засідання посадових осіб, до яких було звернуто запит. Присутність на пленарному засіданні районної ради посадових осіб, до яких було звернуто запит, або уповноважених ними осіб є обов'язковою. 5.15. За результатами обговорення відповіді на депутатський запит у порядку, визначеному пунктами 5.11. - 5.14. даного Регламенту, районна рада приймає рішення. 5.16. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії районної ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається. 5.17. Депутатське звернення – це викладена у письмовій формі вимога депутата з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції. 5.18. Відповідні органи та їх посадові особи зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене депутатом питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки, дати відповідь депутату не пізніше як у місячний строк. 5.19. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду. 5.20. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів. 5.21. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та цього Регламенту. 6. Розгляд питання про ініціювання відкликання депутата на сесії районної ради 6.1. Процедура розгляду та прийняття рішення щодо відкликання депутата здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку. 6.2. Апарат районної ради у триденний термін направляє відповідні рішення ради до Березівської виборчої виборчої комісії. 7. Чинність Регламенту районної ради 7.1.Прийняття та внесення змін і доповнень до Регламенту районної ради 7.1.1. Регламент районної ради визначає організацію та порядок діяльності районної ради та ії органів. 7.1.2.Регламент районної ради, а також зміни та доповнення до нього, приймаються районною радою більшістю голосів від загальної кількості депутатів районної ради і набирають чинності з моменту їх прийняття. 7.1.3.Процедурні питанні, неврегульовані законом чи цим Регламентом, виріщується районною радою, виходячі з необхідності реалізації прав депутатів при їх рівній відповідальності перед виборцями. 7.1.4 Регламентрайонної ради є обов»язковим для виконання районною радою та ії органів, а також в межах повноважень районної ради – для підприємств, організацій, установ, розташованих на території районної ради. 7.1.5. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені за ініціативою голови районної ради, постіних комісій районої ради, депутатських фракцій (груп), депутатів. 7.1.6.Будь-які зміни і доповнення до регламенту стають постійною нормою і вноситься до основного тексту. 7.2. Порядок скасування Регламенту районної ради 7.2.1.Чинність Регламенту чи окремих його положень може бути призупинена чи припинена у зв»язку з невідповідністю чинному законодавству України чи за рішенням районної ради.

Контактна інформація

Телефон:(048-56) 2-10-48
Адреса: 67300, Одеська область, м. Березівка, пл. Т.Г. Шевченка, 1
E-mail: rberezivka@ukr.net

Календар новин

<< < Вересень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30